Zasoby

Stro­na Nasi Bli­scy jest skie­ro­wa­na do wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych tema­ty­ką katyń­ską, a w szcze­gól­no­ści do uczniów, stu­den­tów i nauczycieli. 

Pre­zen­to­wa­ne na stro­nie mate­ria­ły w posta­ci tek­stów wspo­mnień, notek bio­gra­ficz­nych oraz zacho­wa­nych listów i licz­nych foto­gra­fii zosta­ły prze­ka­za­ne przez bli­skich Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej za pośred­nic­twem Rodzin Katyń­skich bądź bez­po­śred­nio do Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich w celu umiesz­cze­nia ich na stro­nie Nasi Bliscy. 

Zaso­by te sta­no­wią cenny zbiór rodzin­nych archi­wa­liów i zosta­ły przed­sta­wio­ne w for­mie por­ta­lu Nasi Bli­scy- w ten spo­sób chce­my zacho­wać w pamię­ci posta­cie, ich rodzi­ny i świat, w któ­rym żyli. Mate­ria­ły te służą celom edu­ka­cyj­nym i tylko w takim cha­rak­te­rze są pre­zen­to­wa­ne i mogą być wykorzystywane. 

Pobie­ra­nie i umiesz­cza­nie zdjęć lub tek­stów wyma­ga poda­nia źró­dła pocho­dze­nia, a w przy­pad­ku prac o cha­rak­te­rze publi­cy­stycz­nym czy nauko­wym nale­ży zwró­cić się do Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich o zgodę na wyko­rzy­sta­nie zamiesz­czo­nych materiałów.