Świat, który przeminął…

NASI BLISCY prze­szli do histo­rii jako ofia­ry Zbrod­ni Katyń­skiej. Ale prze­cież do histo­rii prze­szedł także ich cały świat. W osob­nych zakład­kach pre­zen­tu­je­my różne obsza­ry tej rze­czy­wi­sto­ści, jakże odmien­nej od zna­nej nam dzi­siaj. To wła­śnie dzię­ki zacho­wa­nym foto­gra­fiom pozna­je­my kawa­łek nie­gdy­siej­szej Rze­czy­po­spo­li­tej sprzed II wojny świa­to­wej: widzi­my para­dy woj­sko­we i wystaw­ne bale, przed­wo­jen­ne ulice i kre­so­we dwory. Wiele z tych miejsc pochło­nę­ła nisz­czą­ca histo­ria, wiele znaj­du­je się poza dzi­siej­szą Pol­ską. Na zdję­ciach widzi­my ludzi cho­dzą­cych po górach i upra­wia­ją­cych spor­ty, jeż­dżą­cych na koniach i w sta­ro­mod­nych autach. Cza­sem śmie­szą nas i dzi­wią ówcze­sne stro­je, inne fry­zu­ry, inne wnętrza.

Bolesław Skąpski

Bolesław Skąpski

Zakończenie roku szkolnego w Przyrowie (7 klasa); pierwsza z prawej siedzi Albina Kluza, trzeci z prawej siedzi siedzi Bronisław Kluza

Bronisław Kluza

Od lewej: żona Romana, syn Krzysztof, Czesław Dobrowolski, siostra Irena

Czesław Dobrowolski

Eugeniusz i Gabriela Raszkowie

Eugeniusz Raszek

Franciszek Korona w gronie przyjaciół

Franciszek Korona

Jan Wowra

Jan Wowra

Jerzy Zawiślański

Jerzy Zawiślański

Z żoną Julianną Haliną z domu Siemaszko (maj 1935)

Józef Książek

Karol Bosak-Hauke

Karol January Stanisław Bosak-Hauke

Leon Panczakiewicz

Leon Panczakiewicz

Marian Kosiba z córką Dagny (Toruń 1936)

Marian Alojzy Kosiba

Z żoną Barbarą (Warszawa 1934)

Michał Kumuniecki

Rodzina Langów na letnisku: z prawej strony od góry stoi na werandzie Oskar Lange, poniżej siedzą Eugenia Furowicz (teściowa) i żona Halina z synem Tadeuszem (1936)

Oskar Emil Lange

Kasyno, Kołomyja

Paweł Stanisław Fernezy

Piotr Jankowski Wyprawa na podboj Płocka,1933 rok, ukończył kurs ustrojowo - programowy w Płocku

Piotr Jankowski

Z narzeczoną Lią Heincel i teściami (Poznań, 29 maja  1930)

Piotr Piniński

Rodzeństwo Stefania, Jerzy i Stanisław Siweccy (1926)

Stanisław Wacław Siwecki

Stefan Lisowski

Stefan Romuald Lisowski

Ze zbiorów rodzinnych oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce, opracował Andrzej Rybicki.

Tadeusz Nodzyński

Tadeusz Charytonowicz z siostrą (1926)

Tadeusz Charytonowicz

Wacław Ręczajski z żoną Haliną

Wacław Ręczajski

Władysław Karczewski

Władysław Karczewski

W drodze do pacjentów

Władysław Marceli Linsenman

Zbigniew Czarnek

Zbigniew Wiktor Czarnek

Zdzisław Kawecki

Zdzisław Kawecki