Świat, który przeminął…

NASI BLISCY prze­szli do histo­rii jako ofia­ry Zbrod­ni Katyń­skiej. Ale prze­cież do histo­rii prze­szedł także ich cały świat. W osob­nych zakład­kach pre­zen­tu­je­my różne obsza­ry tej rze­czy­wi­sto­ści, jakże odmien­nej od zna­nej nam dzi­siaj. To wła­śnie dzię­ki zacho­wa­nym foto­gra­fiom pozna­je­my kawa­łek nie­gdy­siej­szej Rze­czy­po­spo­li­tej sprzed II wojny świa­to­wej: widzi­my para­dy woj­sko­we i wystaw­ne bale, przed­wo­jen­ne ulice i kre­so­we dwory. Wiele z tych miejsc pochło­nę­ła nisz­czą­ca histo­ria, wiele znaj­du­je się poza dzi­siej­szą Pol­ską. Na zdję­ciach widzi­my ludzi cho­dzą­cych po górach i upra­wia­ją­cych spor­ty, jeż­dżą­cych na koniach i w sta­ro­mod­nych autach. Cza­sem śmie­szą nas i dzi­wią ówcze­sne stro­je, inne fry­zu­ry, inne wnętrza.

Bolesław Skąpski

Bolesław Skąpski

Zakończenie roku szkolnego w Przyrowie 7 klasa Pierwsza z prawej siedzi Albina Kluza trzeci z prawej siedzi siedzi Bronisław Kluza

Bronisław Kluza

Czesław Dobrowolski_Żona Romana po lewej siostra Irena po prawej syn Krzysztof_świat

Czesław Dobrowolski

Eugeniusz i Gabriela Raszkowie

Eugeniusz Raszek

Franciszek Korona_ŚWIAT

Franciszek Korona

Z żoną - Julianną Haliną z domu Siemaszko, maj 1935

Józef Książek

Leon Panczakiewicz

Leon Panczakiewicz

Marian Kosiba z córką Dagny, Toruń 1936

Marian Alojzy Kosiba

Z żoną Barbarą, Warszawa 1934

Michał Kumuniecki

Rodzina Langów na letnisku: z prawej strony od góry stoi na werandzie Oskar Lange, poniżej siedzą Eugenia Furowicz (teściowa) i żona Halina z synem Tadeuszem, 1936

Oskar Emil Lange

Z narzeczoną Lią Heincel i teściami, Poznań 29 VI 1930

Piotr Piniński

Rodzeństwo Stefania, Jerzy i Stanisław Siweccy, rok 1926

Stanisław Wacław Siwecki

Stefan Lisowski

Stefan Romuald Lisowski

Ze zbiorów rodzinnych oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce, opracował Andrzej Rybicki.

Tadeusz Nodzyński

Tadeusz Charytonowicz z siostrą, 1926 rok

Tadeusz Charytonowicz

Wacław Ręczajski z żoną Haliną

Wacław Ręczajski

W drodze do pacjentów

Władysław Marceli Linsenman