Zieliński Marcin

Major rezerwy

Marcin Zieliński (lata 20). Ze zbiorów rodzinnych oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce, opracował Andrzej Rybicki

Uro­dzo­ny 21 lipca 1886 w Ucheł­nej, woj. lwow­skie. Prof. dr med., wykła­dow­ca Uni­wer­sy­te­tu Poznań­skie­go. Od 1914 lekarz w 2 i 6 pp Leg. W 1920 słu­żył w szp. okr. w Kra­ko­wie. Mjr od 1 VI 1919. Odzna­czo­ny VM 5 kl., KN, KW. Żona­ty z Blan­ką z Łada – Bień­kow­skich, miał syna Ryszarda.

Notka bio­gra­ficz­na za: Katyń: Księ­ga Cmen­tar­na Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go, War­sza­wa 2000.