Zemła Antoni

funkcjonariusz Policji Państwowej

Uro­dził się 4 lute­go 1909 w Sosnow­cu, syn Anto­nie­go i Fran­cisz­ki z domu Gościej.

Zatrud­nio­ny w PP od 1 stycz­nia 1932 roku. W 1939 roku pra­co­wał w Urzę­dzie Śled­czym w Sta­ni­sła­wo­wie. Tam został aresztowany.

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Kali­ni­nie (obec­nie Twer) i pogrze­ba­ny w Miednoje.
Wpi­sa­ny na listę NKWD nr 033/2 z 16 kwiet­nia 1940, poz. 22, nr akt 2583.

Żona – Pela­gia z domu Szota – wraz z rodzi­ca­mi męża i jego dwie­ma sio­stra­mi zosta­ła wywie­zio­na 13 kwiet­nia 1940 roku do Kazach­sta­nu. Tam rodzi­ce w cza­sie wojny zmar­li. Wró­ci­ły sio­stry i żona, która zamiesz­ka­ła w Będzi­nie. Mał­żeń­stwo było bez­dziet­ne. Żona zmar­ła w 1974 roku.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach.