Zapaśnik Witold Zygmunt

major, oficer zawodowy WP

Uro­dził się 12 kwiet­nia 1890 roku w Aba w Fin­lan­dii, syn Kazimierza.

Absol­went Insty­tu­tu Tech­no­lo­gicz­ne­go w Petersburgu.

W Woj­sku Pol­skim od 1919 roku. Ukoń­czył Ofi­cer­ską Szko­łę Arty­le­rii w Rembertowie.

Uczest­nik wojny 1919 – 1921 w sze­re­gach dywi­zjo­nu arty­le­rii ciężkiej.

Po woj­nie słu­żył w 29 Dywi­zjo­nie Arty­le­rii Cięż­kiej jako manew­ro­wy arty­le­rii — w Szko­le Mło­dych Ofi­ce­rów Arty­le­rii Woj­ska Pol­skie­go. Od 1933 roku odby­wał służ­bę w Cen­trum Badań Bali­stycz­nych, a od 1935 roku był kie­row­ni­kiem refe­ra­tu w Mię­dzy­na­ro­do­wym Związ­ku Tele­gra­ficz­nym ITU.

Zamor­do­wa­ny w Char­ko­wie w 1940 roku.

 

STAROBIELSK
Lista NKWD poz. 1245

Infor­ma­cje podał bra­ta­nek, Witold Euge­niusz Zapa­śnik, zamiesz­ka­ły w Olsztynie