Zapaśnik Józef

podporucznik, oficer rezerwy WP

Uro­dził się 27 kwiet­nia 1909 roku, syn Bro­ni­sła­wa i Anny.

Matu­rę uzy­skał w Gim­na­zjum im. Sta­ni­sła­wa Augu­sta w Wil­nie w 1926 roku.
Absol­went Szko­ły Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skie­go w War­sza­wie. W 1930 roku uzy­skał sto­pień inży­nie­ra rol­ni­ka z odznaczeniem.
Spe­cja­li­stycz­ne stu­dia pody­plo­mo­we odbył we Fran­cji w Vie­rviers w latach 1933 – 1936 uzy­sku­jąc dyplom inży­nie­ra spe­cja­li­sty w zakre­sie prze­my­słu tek­styl­ne­go z odznaczeniem.

Odbył szko­le­nie w Szko­le Pod­cho­rą­żych Rezer­wy Arty­le­rii we Wło­dzi­mie­rzu Wołyń­skim uzy­sku­jąc sto­pień pod­po­rucz­ni­ka arty­le­rii w 1934 roku. 
Zamor­do­wa­ny w Char­ko­wie w 1940 roku.

 

STAROBIELSK
Lista NKWD poz. 1207

Infor­ma­cje podał krew­ny, Witold Zapa­śnik, zamiesz­ka­ły w Olsztynie