Zalasik Mieczysław

podporucznik

Uro­dzo­ny 12 stycz­nia 1896 w Łodzi. Pierw­szy syn Adama i Zofii Zala­sik z domu Zielonka.

W wieku lat 11 zapi­sa­ny do Łódz­kiej Włó­kien­ni­czo-Prze­my­sło­wej Szko­ły, którą ukoń­czył z tytu­łem tech­ni­ka sto­lar­skie­go. W latach 1921 – 1927 pra­co­wał w Fabry­ce Wyro­bów Drzew­nych „KYLOS” w cha­rak­te­rze maj­stra stolarskiego.

W roku 1923 zawie­ra zwią­zek mał­żeń­ski z Hen­ry­ką Mokro­siń­ską. Z tego związ­ku uro­dzi­ło się dwóch synów: Andrzej i Maciej (obaj nie żyją).

W latach 1926 do 1930 pra­cu­je jako nauczy­ciel w Pol­skiej YMCA oraz Szko­le Prze­my­sło­wej Żydow­skiej. Jest także wykła­dow­cą na kur­sach orga­ni­zo­wa­nych przez Kura­to­rium Okrę­gu Szkol­ne­go i Insty­tut Rze­mieśl­ni­czy w Łodzi, naucza­jąc przed­mio­tów ści­śle zwią­za­ne z zawo­dem sto­lar­skim, tj. tech­no­lo­gię drew­na, kal­ku­la­cje i rysu­nek tech­nicz­ny. Był dele­ga­tem Kura­to­rium przy egza­mi­nach pań­stwo­wych dla zawo­dów grupy drzewnej.

W roku 1931 został współ­wła­ści­cie­lem przed­się­bior­stwa budow­la­ne­go „Żel­bet”, a w 1937 otrzy­mał kartę rze­mieśl­ni­czą do pro­wa­dze­nia sto­lar­ni w Łodzi przy ulicy Napiór­kow­skie­go 59. Do czasu wybu­chu II wojny świa­to­wej wraz z żoną i syna­mi miesz­kał i pra­co­wał po w/w adresem.

W sierp­niu 1939 jako ofi­cer rezer­wy w stop­niu pod­po­rucz­ni­ka zosta­je zmo­bi­li­zo­wa­ny do woj­ska. Po 17 wrze­śnia 1939 wzię­ty do nie­wo­li przez Armię Czer­wo­ną. Osa­dzo­ny w Koziel­sku. Ostat­ni list wysła­ny przez Mie­czy­sła­wa dato­wa­ny jest na 20 listo­pa­da 1939. Dokład­na data śmier­ci nie­zna­na. Miej­sce śmier­ci Katyń.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła bra­ta­ni­ca, Roma­na Sko­niecz­ko z domu Zala­sik, przy pomo­cy Macie­ja Trze­beń­skie­go – sio­strzeń­ca Roma­ny Skonieczko.