Zadarnowski Adolf

herbu Sulima
porucznik artylerii rezerwy

Uro­dził się 23 sierp­nia 1907 w Kono­to­pie na Ukra­inie, syn Adol­fa i Hele­ny z Lisow­skich. Absol­went Gim­na­zjum Mate­ma­tycz­no-Przy­rod­ni­cze­go w War­sza­wie (1926), Szko­ły Nauk Politycznych(1929) i SPArt. we Wło­dzi­mie­rzu Wołyńskim(1928). Żona­ty z Hele­ną z Bra­tec­kich (ślub War­sza­wa 1931 ). Zamor­do­wa­ny w Char­ko­wie w 1940.

Mate­ria­ły prze­ka­za­li Maciej i Jakub Kosma­lo­wie ze Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Katyń­skich Łódź.