Wolnica (Wolnitza) Konrad

podporucznik rezerwy, prawnik

Uro­dził się 23 listo­pa­da 1911 w Mikul­czy­cach, syn Augu­sty­na i Anny ze Strużynów.

Ukoń­czył stu­dia praw­ni­cze. Pra­co­wał w Sądzie Rejo­no­wym w Tar­now­skich Górach. Kawaler.

Absol­went kursu pod­cho­rą­żych rezer­wy przy 73. Pułku Pie­cho­ty (1935). Pod­po­rucz­nik mia­no­wa­ny od 1 stycz­nia 1938.
W 1939 roku zmo­bi­li­zo­wa­ny do baonu ON „Tar­now­skie Góry”.

Jeniec Koziel­ska, zamor­do­wa­ny w Katyniu.

Odzna­czo­ny pośmiert­nie Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939 przez Mini­ster­stwo Spraw Woj­sko­wych Rządu Emi­gra­cyj­ne­go w Lon­dy­nie (prze­ka­za­no 1995 roku w Polsce).

Pośmiert­nie mia­no­wa­ny na sto­pień porucz­ni­ka przez pre­zy­den­ta RP Lecha Kaczyń­skie­go na pod­sta­wie decy­zji Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej (5 paź­dzier­ni­ka 2007).

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach