Wojciechowski Rajmund

posterunkowy Policji Województwa Śląskiego

Uro­dził się 27 lipca 1913 w Byto­miu, syn Karo­la i Wale­ski z Musiołów.

Do Poli­cji Woje­wódz­twa Ślą­skie­go przy­ję­ty 25 stycz­nia 1938 na sta­no­wi­sku poste­run­ko­we­go i przy­dzie­lo­ny do 2 kom­pa­nii kan­dy­da­tów na sze­re­go­wych przy Komen­dzie Rezer­wy w Kato­wi­cach. Od 1 listo­pa­da 1938 słu­żył na poste­run­ku poli­cji w Pio­tro­wi­cach, powiat frysztacki.

Kawa­ler.

Jeniec Ostasz­ko­wa. Zamor­do­wa­ny w Twe­rze w 1940 roku. Ciało wrzu­co­no do dołów śmier­ci w Miednoje.

Pośmiert­nie odzna­czo­ny Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939. Pośmiert­nie mia­no­wa­ny na sto­pień aspi­ran­ta policji.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach