Włodarski Kazimierz

porucznik, rezerwista

Uro­dzo­ny 19 lute­go 1897 w Skrzyn­nie. Syn Józe­fa i Leoka­dii z domu Balcerowska.

Żoł­nierz Legio­nów Pol­skich, uczest­nik wojny w 1920. Osad­nik woj­sko­wy, otrzy­mał zie­mię na wcho­dzie w Puzie­nie­wi­czach pow. Stołpce.

Ćwi­cze­nia woj­sko­we odby­wał w jed­no­st­ce łącz­no­ści w twier­dzy brze­skiej. Aresz­to­wa­ny przez NKWD 18 wrze­śnia 1939 z miej­sca zamiesz­ka­nia. Miał wów­czas 42 lata.

Prze­by­wał w obo­zie jeniec­kim w Ostasz­ko­wie. Zamor­do­wa­ny 5 kwiet­nia 1940 w Twe­rze. Nr. akt 7004, pozy­cja na liście wywóz­ki 18. Leży na cmen­ta­rzu w Mied­no­je. Osie­ro­cił żonę i sze­ścio­ro dzie­ci, któ­rych wywie­zio­no na Sybir 10 lute­go 1940.

Mate­ria­ły prze­ka­zał syn, Józef Włodarski.