Włodarczyk Bolesław

porucznik rezerwy - piechota

Por. piech. rez. Bole­sław Wło­dar­czyk s. Józe­fa i Leoka­dii z Bal­ce­row­skich, ur. 2 kwiet­nia 1906 w Wieluniu.
Absol­went Semi­na­rium Nauczy­ciel­skie­go w Suwał­kach i SPR­Piech. Peł­nił służ­bę w 27 pp. Przy­na­leż­ny ewi­den­cyj­nie do PKU Wieluń.
W 1939 zmo­bi­li­zo­wa­ny do 27 pp. Ppor. ze starsz. 1 I 1932.
Kie­row­nik Szko­ły Powszech­nej w Wierz­biu, pow. wieluński.

Nota: Księ­ga cmen­tar­na Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go w Charkowie

Mate­ria­ły prze­ka­zał wnuk, Bole­sław Głębowicz