Nieć Władysław Ludwik

podporucznik, rezerwista

Uro­dzo­ny 27 czerw­ca 1910 w Kro­ścien­ku. Syn nad­le­śni­cze­go Sta­ni­sła­wa Nie­cia i Bro­ni­sła­wy z domu Ada­miak. Był absol­wen­tem Wyż­szej Szko­ły Han­dlo­wej w Krakowie.

Prze­szko­le­nie woj­sko­we odbył w Szko­le Pod­cho­rą­żych Rezer­wy Pie­cho­ty w Rów­nem na Wołyniu.

Zgi­nął roz­strze­la­ny w Katy­niu w pierw­szych dniach kwiet­nia 1940. Jego nazwi­sko znaj­du­je się na liście wywo­zo­wej NKWD z dnia 1 kwiet­nia 1940 poz. 39. W 1943 pod­czas eks­hu­ma­cji prze­pro­wa­dza­nej przez Niem­ców w Katy­niu odna­le­zio­no Jego zwło­ki i zaewi­den­cjo­no­wa­no pod nr 2158.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła córka, Danu­ta Kuźmicka.