Widawski Mieczysław Franciszek

porucznik

Uro­dził się 18 listo­pa­da 1911 w Zdzie­cho­wi­cach, gmina Zakli­ków, powiat Janów Lubel­ski, jako syn prze­my­słow­ca Igna­ce­go i Alek­san­dry z Kowa­li­ków. Kawaler.

Porucz­nik służ­by sta­łej, pośmiert­nie awan­so­wa­ny do stop­nia kapi­ta­na, wyzna­nia rzymskokatolickiego.

Ukoń­czył Szko­łę Powszech­ną w Głu­sku koło Lubli­na, a potem 4‑klasowe Gim­na­zjum im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Lubli­nie (1927). Następ­nie prze­niósł się do Kor­pu­su Kade­tów nr 3 w Rawi­czu (1927 – 1932), gdzie uzy­skał maturę.
Absol­went Szko­ły Pod­cho­rą­żych Rezer­wy Arty­le­rii w Toru­niu (1932 – 1934). Wyróż­nia­ją­cy się ofi­cer, jako dowód­ca 22. plu­to­nu Arty­le­rii Lek­kiej w Prze­my­ślu (1934 – 1938).
19 marca 1938 roku awan­so­wa­ny do stop­nia porucz­ni­ka. Instruk­tor Szko­ły Pod­cho­rą­żych Rezer­wy Arty­le­rii we Wło­dzi­mie­rzu Wołyń­skim. (Woł.SPRArt).

Upra­wia­ne spor­ty: lekka atle­ty­ka i szy­bow­nic­two (pilot kat. B, 1933).

Odzna­czo­ny Brą­zo­wym Krzy­żem Zasłu­gi i Srebr­ną Odzna­ką Pamiąt­ko­wą Woł.SPRArt.
Otrzy­mał 2‑krotną pochwa­łę Dowód­cy dywi­zji 22 p.a.l za wyni­ki osią­gnię­te pod wzglę­dem wycho­waw­czym i wyszko­le­nio­wym (1937).

Opi­nia prze­ło­żo­nych: „Wiel­ka ambi­cja wła­sna, samo­dziel­ność, pew­ność sie­bie i ini­cja­ty­wa. Nie­prze­cięt­ne zdol­no­ści. Typ bojo­we­go, peł­no­war­to­ścio­we­go dowódcy”.
W 1937 roku dowód­ca 22 p.a.l. Jerzy Kirch­ma­jer, wydał opi­nię wyróż­nia­ją­cą umo­ty­wo­wa­ną: „rzad­ko spo­ty­ka­ny­mi cecha­mi dowód­czy­mi, wyróż­nia­ją­cy­mi wyni­ka­mi osią­ga­ny­mi w służ­bie, rzad­ko spo­ty­ka­ną jasno­ścią i pro­sto­tą sądu, pra­co­wi­to­ścią połą­czo­ną ze zdol­no­ścia­mi ponad prze­cięt­ny poziom, zrów­no­wa­że­niem charakteru”.

19 wrze­śnia 1939 roku dostał się do nie­wo­li sowieckiej.
Z obozu w Koziel­sku na adres rodzi­ny przy­słał list dato­wa­ny 24 listo­pa­da 1939.
Wywie­zio­ny z Koziel­ska praw­do­po­dob­nie trans­por­tem 17 kwiet­nia 1940.
Zamor­do­wa­ny w Katy­niu (lista NKWD nr 035/3 z 16 kwiet­nia 1940, nr 49, tecz­ka per­so­nal­na nr 3141).

Mate­ria­ły odzie­dzi­czo­ne po sio­strze Mie­czy­sła­wa Widaw­skie­go prze­ka­za­ła jej wnucz­ka, Joan­na Beata Biernacka