Warecki Paweł Mateusz

funkcjonariusz Straży Granicznej

Uro­dził się 20 wrze­śnia 1893 roku w Szar­le­ju, syn Pawła i Józefy.

Żona­ty z Martą Agniesz­ką, miał troje dzie­ci – córki Hele­nę i Wandę oraz syna Józefa.

Po ukoń­cze­niu szko­ły pod­sta­wo­wej w Szar­le­ju (Pie­ka­ry Ślą­skie) został przy­ję­ty do pracy w pla­ców­ce gra­nicz­nej w Karpatach.

W 1939 roku we wrze­śniu peł­nił służ­bę funk­cjo­na­riu­sza Stra­ży Gra­nicz­nej na poste­run­ku Ryb­nej, powiat tar­no­gór­ski. We wrze­śniu otrzy­mał nakaz wyjaz­du na wschód do Lwowa, skąd został zabra­ny do obozu w Ostaszkowie.

List pisał do rodzi­ny z obozu Ostasz­ków w grud­niu 1939. Kore­spon­den­cja dotar­ła do rodzi­ny w lutym 1940.

Zamor­do­wa­ny w Twe­rze, pocho­wa­ny w Miednoje.

Odzna­czo­ny Meda­lem Pamiąt­ko­wym za Wojnę 1918 – 1921, Meda­lem Dzie­się­cio­le­cia Odzy­ska­nej Niepodległości.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach