Wagner Zdzisław

podporucznik rezerwy, artysta malarz, nauczyciel

Uro­dził się 19 sierp­nia 1891 roku w Jaro­sła­wiu, naj­star­szy z braci Wagne­rów, syn Leopol­da i Hono­ra­ty z Jawo­rów. Po ukoń­cze­niu gim­na­zjum w Kra­ko­wie został absol­wen­tem Wydzia­łu Huma­ni­stycz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go i Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie (1926). Czło­nek „Soko­ła”. Następ­nie pra­co­wał jako arty­sta malarz w gim­na­zjum w Kra­ko­wie, potem w Mielcu.

W okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym ukoń­czył Szko­łę Rezer­wy przy 20. Pułku Pie­cho­ty Ziemi Kra­kow­skiej, kilka razy brał udział w ćwi­cze­niach woj­sko­wych. W 1920 roku w szta­bie 1. Dywi­zji Pie­cho­ty. W 1921 roku mia­no­wa­ny pod­po­rucz­ni­kiem ze star­szeń­stwa. Nale­żał do kadry Okrę­gu V Korpusu.

Żona­ty z Zofią z Toman­ków (zmar­ła w 1983 roku). 

W 1939 roku powo­ła­ny na front. Dostał się do nie­wo­li sowiec­kiej w rejo­nie Zalesz­czyk razem z bra­tem Maria­nem. Razem też tra­fi­li do obozu w Kozielsku.

Zdzi­sław Ludwik Wagner, jeniec obozu w Koziel­sku, został zamor­do­wa­ny przez NKWD w kwiet­niu 1940 roku w Lesie Katyń­skim, nr listy wywo­zo­wej 036/4 poz. 94 z dnia 16 kwiet­nia 1940.
Spo­czy­wa na cmen­ta­rzu wojen­nym w Katyniu.

Pośmiert­nie odznaczony:

  • Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939 roku (1985)
  • Meda­lem za udział w Woj­nie Obron­nej 1939 roku (1996)

W listo­pa­dzie 2007 roku decy­zją Pre­zy­den­ta RP awan­so­wa­ny został do stop­nia porucznika.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Wanda Sadlik, pre­zes Rodzi­ny Katyń­skiej w Bielsku-Białej