Urbańczyk Józef Konrad

starszy strażnik więzienny

Uro­dził się 23 listo­pa­da 1897 roku w Łagiew­ni­kach Ślą­skich, syn Pawła i Albi­ny z Janotów.

Szko­łę Powszech­ną ukoń­czył w Lipi­nach Ślą­skich. Brał udział w Powsta­niu Śląskim.

Peł­nił Służ­bę w Poli­cji Gór­ne­go Ślą­ska od 1925 roku. Został skie­ro­wa­ny do Cen­tral­ne­go Szko­le­nia Depar­ta­men­tu Kar­ne­go Mini­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści do War­sza­wy na kurs dozor­ców wię­zien­nych. Po jego ukoń­cze­niu roz­po­czął służ­bę w wię­zie­niu w Kró­lew­skiej Hucie (Cho­rzów). Awan­so­wał na star­sze­go straż­ni­ka wię­zien­ne­go w 1928 roku i został skie­ro­wa­ny do wię­zie­nia w Tar­now­skich Górach. W wię­zie­niu w Tar­now­skich Górach słu­żył do wrze­śnia 1939.

W 1928 roku oże­nił się z Fran­cisz­ką z Paw­li­ków. Mieli pię­cio­ro dzieci.

Ujęty został przez NKWD w oko­li­cy Lubli­na po 20 wrze­śnia 1939. Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Twe­rze (Kali­ni­nie), ciało wrzu­co­no do dołów śmier­ci w Miednoje.

Pośmiert­nie odzna­czo­ny przez Mini­ster­stwo Spraw Woj­sko­wych Rządu Emi­gra­cyj­ne­go w Lon­dy­nie Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939 (wrę­czo­ne w 1995 roku).
5 paź­dzier­ni­ka 2007 pośmiert­nie mia­no­wa­ny przez pre­zy­den­ta Lecha Kaczyń­skie­go na sto­pień aspi­ran­ta stra­ży wię­zien­nej (mia­no­wa­nie ode­bra­ła w dniu 5 marca 2010 roku córka Kry­sty­na Zatoń).

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła córka, Kry­sty­na Zatoń, pre­zes Rodzi­ny Katyń­skiej w Tar­now­skich Górach