Toman Józef

starszy posterunkowy

Uro­dził się 27 maja 1895 w Daty­niach Dol­nych, syn Józe­fa i Joan­ny z Fukałów.

Do Poli­cji Woje­wódz­twa Ślą­skie­go przy­ję­ty 1 lipca 1924 z przy­dzia­łem do Komen­dy Rezer­wy w Kato­wi­cach, skąd 18 czerw­ca 1926 prze­nie­sio­ny został na poste­ru­nek w Bobrow­ni­kach Ślą­skich, powiat tarnogórski.

Od 20 grud­nia 1938 do 6 czerw­ca 1939 roku peł­nił służ­bę na poste­run­ku w Luty­ni Nie­miec­kiej, powiat frysz­tac­ki, skąd powró­cił na poste­ru­nek w Bobrow­ni­kach Ślą­skich, gdzie słu­żył aż do wrze­śnia 1939.

Mia­no­wa­ny na star­sze­go poste­run­ko­we­go poli­cji 31 marca 1939.

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Twe­rze, pocho­wa­ny w Miednoje.

Pośmiert­nie odzna­czo­ny Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939. Pośmiert­nie mia­no­wa­ny na aspi­ran­ta policji.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach