Tobolski Tadeusz

posterunkowy Policji Państwowej

Uro­dzo­ny 16 marca 1914 roku w Koło­zę­biu, syn Alek­san­dra i Władysławy.

W listo­pa­dzie 1937 roku został przy­ję­ty do poli­cji z przy­dzia­łem do kom­pa­nii „E” Poli­cji Pań­stwo­wej w Pozna­niu i skie­ro­wa­ny do szko­ły poli­cyj­nej dla poste­run­ko­wych PP w Mostach Wiel­kich w powie­cie żółkiewskim.

Po ukoń­cze­niu szko­ły 1 lute­go 1939 roku skie­ro­wa­ny do pracy na poste­run­ku w Sie­ro­sze­wi­cach w woj. poznańskim.
Praw­do­po­dob­nie w sierp­niu lub na począt­ku wrze­śnia 1939 roku na mocy roz­ka­zu mobi­li­za­cji poli­cji został odde­le­go­wa­ny do Ostro­ga nad Hory­niem. Tam aresz­to­wa­ny i osa­dzo­ny w Ostaszkowie.

Rodzi­na otrzy­ma­ła z Ostasz­ko­wa kart­kę, w któ­rej opi­sy­wał wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia 1939 roku i pro­sił o przy­sła­nie cie­płe­go swetra.

Zamor­do­wa­ny w Twe­rze w kwiet­niu 1940 roku, pogrze­ba­ny w Miednoje.

Pro­wa­dzo­ne przez rodzi­nę w ciągu wielu lat poszu­ki­wa­nia nie dawa­ły rezul­ta­tu. Dopie­ro w lutym 1996 roku na pod­sta­wie dostęp­nych ofi­cjal­nych list usta­lo­no, że został zamor­do­wa­ny w Twerze.

W 2007 roku został mia­no­wa­ny decy­zją Pre­zy­den­ta Lecha Kaczyń­skie­go na wyż­szy stopień.

 

OSTASZKÓW
Lista NKWD nr 023/5 z 10.04.1940 r.,
poz. 98

Infor­ma­cje poda­ła sio­strze­ni­ca, Tere­sa Mar­chel, zamiesz­ka­ła w Olsztynie