Tkacz Ludwik

posterunkowy Policji Województwa Śląskiego

Uro­dził się 16 sierp­nia 1896 w Zabo­rzu, syn Pio­tra i Matyl­dy z Sendorów.

W cza­sie I wojny świa­to­wej słu­żył w armii nie­miec­kiej. Uczest­nik Powstań Ślą­skich. Do Poli­cji Woje­wódz­twa Ślą­skie­go przy­ję­ty 1 lipca 1925, z przy­dzia­łem do komen­dy rezer­wy w Kato­wi­cach. Następ­nie od 25 sierp­nia 1925 słu­żył na poste­run­ku w Lubliń­cu. Od 16 lipca 1933 na poste­run­ku w Lub­szy, powiat lubli­niec­ki, gdzie słu­żył do wrze­śnia 1939 roku.

Żona­ty z Cecy­lią z Kanc­le­rzy. Mieli troje dzieci. 

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Twe­rze, pocho­wa­ny w Miednoje.

Pośmiert­nie odzna­czo­ny Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939. Pośmiert­nie mia­no­wa­ny na sto­pień aspi­ran­ta policji.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach