Szmatko Franciszek

porucznik piechoty

Uro­dził się 19 kwiet­nia 1914 roku w Małym Siole, pow. Szczu­czyn, woj. Nowo­gró­dek, syn Win­cen­te­go i Józe­fy z domu Sien­kie­wicz. Ostat­ni przy­dział woj­sko­wy: 77 pp w Lidzie. Do nie­wo­li sowiec­kiej dostał się w oko­li­cach Lwowa. Jeniec Sta­ro­biel­ska, zamor­do­wa­ny w Char­ko­wie, lista NKWD poz. 3798. Sio­strze­niec Marian miesz­ka w Kato­wi­cach, sio­strze­ni­ca Wła­dy­sła­wa miesz­ka w Gliwicach.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach