Swoboda Teodor

starszy posterunkowy Policji Województwa Śląskiego

Uro­dził się 8 sierp­nia 1901 w Ryduł­to­wach, pow. Ryb­nik, syn Jana i Joan­ny z domu Rysz­ka. Zatrud­nio­ny w Poste­run­ku PWŚl. w Bier­tuł­to­wach, pow. Ryb­nik. Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Kali­ni­nie (obec­nie Twer) i pogrze­ba­ny w Mied­no­je. Wpi­sa­ny na listę NKWD nr 038/3 z 20 kwiet­nia 1940, poz. 17, nr akt 352.

Pozo­sta­wił żonę Emi­lię z domu Oleś oraz syna Pawła i córkę Jadwi­gę. Żona i syn nie żyją. Córka Jadwi­ga miesz­ka w Rybniku.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach