Strogulski Mieczysław

starszy posterunkowy

Uro­dził się 18 sierp­nia 1901 w Łuko­wie, syn Karola.

Były legio­ni­sta i uczest­nik wojny pol­sko-sowiec­kiej. Był funk­cjo­na­riu­szem Poli­cji Pań­stwo­wej na poste­run­ku we wsi Błud­ni­ki, w powie­cie stanisławowskim.

W paź­dzier­ni­ku 1939 roku został aresz­to­wa­ny przez NKWD, tra­fił do wię­zie­nia w Sta­ni­sła­wo­wie, póź­niej wywie­zio­ny został do Połta­wy, a następ­nie do Kijo­wa na Ukra­inie. Tam zgi­nał w 1940, pocho­wa­ny w Bykowni.

W domu pozo­sta­wił rodzi­nę, żonę Marię i dwie córki, dzie­się­cio­let­nią Jadwi­gę i pię­cio­let­nią Hen­ry­kę. Maria Stro­gul­ska po aresz­to­wa­niu męża prze­pro­wa­dzi­ła się do swych rodzi­ców we wsi Medu­cha. Tam w stycz­niu 1940 roku uro­dził się syn Tadeusz.
13 kwiet­nia 1940 matka i troje dzie­ci zosta­li depor­to­wa­ni do Kazachstanu.

Mate­ria­ły prze­ka­zał wnuk, Tomasz Strogulski