Stabiński Wilhelm

posterunkowy Policji Województwa Śląskiego

Uro­dził się 4 lipca 1913 w Świer­klań­cu, syn Józe­fa i Zofii ze Skutników.

Ukoń­czył dwa kursy semi­na­rium nauczycielskiego.

W Poli­cji Woje­wódz­twa Ślą­skie­go od 19 paź­dzier­ni­ka 1936. Do 13 lipca 1937 w Komen­dzie Rezer­wy w Kato­wi­cach. Skie­ro­wa­ny został do powia­tu ryb­nic­kie­go. Służ­bę peł­nił na poste­run­ku w Godo­wie i Pszowie.
Od 23 lute­go 1939 na poste­run­ku w Rychwał­dzie, powiat frysztacki.

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Twe­rze, pocho­wa­ny w Miednoje.

Odzna­czo­ny pośmiert­nie Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939. Mia­no­wa­ny na sto­pień aspi­ran­ta policji.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach