Spruś Józef

starszy posterunkowy Policji Województwa Śląskiego

Uro­dził się 16 marca 1893 w Gór­ni­kach, syn Ludwi­ka i Pau­li­ny z Kaczmarków.

Żona­ty z Marią z Lisów. Miał sze­ścio­ro dzie­ci: dwie córki i czte­rech synów.

Od 15 czerw­ca 1920 w Pol­skiej Orga­ni­za­cji Woj­sko­wej Gór­ne­go Ślą­ska. Uczest­nik II i III Powsta­nia Ślą­skie­go. W Poli­cji Woje­wódz­twa Ślą­skie­go od 22 czerw­ca 1922. Służ­bę peł­nił w powie­cie tarnogórskim.

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Twe­rze, pocho­wa­ny w Miednoje.

Odzna­cze­nia: Krzyż Nie­pod­le­gło­ści, Krzyż na Ślą­skiej Wstę­dze Walecz­no­ści i Zasłu­gi, Mie­cze Hal­le­row­skie, Gwiaz­da Gór­no­ślą­ska. Pośmiert­nie odzna­czo­ny Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939.

Mia­no­wa­ny pośmiert­nie na aspi­ran­ta policji.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach