Solski Kazimierz Karol

kapitan

Uro­dził się 25 stycz­nia 1900, w Piku­ło­wi­cach koło Lwowa, jako syn Maria­na i Marii z Wantałowiczów.

Czło­nek Pol­skiej Orga­ni­za­cji Woj­sko­wej. W 1920 roku pod­czas wojny pol­sko-bol­sze­wic­kiej słu­żył w 205. Pułku Arty­le­rii Polo­wej. Absol­went Szko­ły Pod­cho­rą­żych Arty­le­rii w Pozna­niu (1922).
Słu­żył w 6., 13., 5. oraz 9. Dywi­zjo­nie Arty­le­rii Kon­nej i 31. Pułku Arty­le­rii Lekkiej.

Odzna­czo­ny Meda­lem Nie­pod­le­gło­ści, Zło­tym Krzy­żem Zasługi.

Żona­ty z Hali­ną Kawec­ką, miał syna Leszka.

Jeniec Koziel­ska, zgi­nął w Katy­niu. Brat majo­ra Adama Sol­skie­go, auto­ra jed­ne­go z Pamięt­ni­ków zna­le­zio­nych w Katy­niu.

Mate­ria­ły prze­ka­zał sio­strze­niec, Miro­sław Krawczyk