Solski Adam Teofil

major

Uro­dził się 4 stycz­nia 1895, w Mila­ty­czach koło Lwowa, jako syn Maria­na i Marii z Wantałowiczów.

Żoł­nierz Legio­nów, od 1916 roku w 6. Pułku Pie­chot III Bry­ga­dy. W 1920 roku w szta­bie 9. Dywi­zji Pie­cho­ty. Major od 1 stycz­nia 1932. Słu­żył w Biu­rze Per­so­nal­nym Mini­ster­stwa Spraw Woj­sko­wych i 57. Pułku Pie­cho­ty (jako dowód­ca baonu).

W 1939 roku zmo­bi­li­zo­wa­ny do Ośrod­ku Zapa­so­wym 14. Wiel­ko­pol­skiej Dywi­zji Piechoty.

Jeniec Koziel­ska. Wywie­zio­ny z obozu, do końca pro­wa­dził dzien­nik, koń­czą­cy się zapisem:

„9 kwiet­nia 1940. Parę­na­ście minut przed piątą rano – pobud­ka w wię­zien­nych wago­nach i przy­go­to­wy­wa­nie się do wycho­dze­nia. Gdzieś mamy jechać samo­cho­dem. I co dalej?
9 kwiet­nia 1940. Piąta rano. Od świtu dzień roz­po­czął się szcze­gól­nie. Wyjazd karet­ką wię­zien­ną w cel­kach (strasz­ne!). Przy­wie­zio­no [nas] gdzieś do lasu; coś w rodza­ju let­ni­ska. Tu szcze­gó­ło­wa rewi­zja. Zabra­no [mi] zega­rek, na któ­rym była godzi­na 6.30 (8.30). Pyta­no mnie o obrącz­kę (…). Zabra­no ruble, pas głów­ny, scyzoryk”
(Pamięt­ni­ki zna­le­zio­ne w Katy­niu, Paris-War­sza­wa 1990).

Odzna­czo­ny Vir­tu­ti Mili­ta­ri (5 kl.), Krzy­żem Walecz­nych, Srebr­ny Krzyż Zasługi.

Żona­ty z Anną z Tro­ja­now­skich, miał córkę Ewę. Brat Kazimierza.

Mate­ria­ły prze­ka­zał sio­strze­niec, Miro­sław Krawczyk