Sobczuk Alfred

porucznik

Por. Alfred Józef Sob­czuk, syn Pio­tra i Emmy z Beile­rów, uro­dził się 31 maja 1907 w Tłu­ma­czu, pow. stanisławowski.

Absol­went SPPiech. w Komo­ro­wie. Pod­po­rucz­ni­kiem mia­no­wa­ny 15 sierp­nia 1930, porucz­nik od 1 stycz­nia 1933. Po ukoń­cze­niu kursu wf w CIWF (1935) prze­nie­sio­ny jako instruk­tor wf w CWSan.

Żona­ty z Marią z Szaj­nów, miał córkę Wandę.

 

Nota na pod­sta­wie Księ­gi Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go w Katyniu

Mate­ria­ły prze­ka­zał zięć, Bogu­sław Perczak