Śniadowski Walery

porucznik

Uro­dził się 14 grud­nia 1899 roku, jako syn Ludwi­ka i Micha­li­ny z domu Boboli.

W War­sza­wie roz­po­czął naukę w pol­skiej szko­le im. Woj­cie­cha Gór­skie­go. W 1915 roku wobec ogło­szo­nej przez wła­dze rosyj­skie ewa­ku­acji wyje­chał wraz z rodzi­ca­mi do Peters­bur­ga, gdzie uczył się w ośmio­kla­so­wym gim­na­zjum kato­lic­kim przy koście­le św. Kata­rzy­ny. Po skoń­cze­niu gim­na­zjum pra­co­wał w pol­skiej pra­sie w Peters­bur­gu – w „Dzien­ni­ku Pol­skim” i „Gaze­cie Polskiej”.

W 1918 roku powró­cił do War­sza­wy i zapi­sał się do Wyż­szej Szko­ły Han­dlo­wej (póź­niej­sza Szko­ła Głów­na Han­dlo­wa) przy ul. Koszy­ko­wej 9.
Od począt­ku roku aka­de­mic­kie­go na tere­nie uczel­ni brał udział w zebra­niach stu­denc­kich, któ­rych celem było utwo­rze­nie orga­ni­za­cji woj­sko­wej. Orga­ni­za­cja taka osta­tecz­nie powsta­ła w paź­dzier­ni­ku 1918 roku jako oddział woj­sko­wy pod dowódz­twem kpt. Domi­ni­ka Zamień­skie­go. Wale­ry Śnia­dow­ski wstą­pił do tego oddzia­łu i uczest­ni­czył w przy­go­to­waw­czych ćwi­cze­niach woj­sko­wych, a następ­nie w roz­bra­ja­niu Niem­ców na tere­nie War­sza­wy i przej­mo­wa­niu od nich wła­dzy wojskowej.
14 listo­pa­da 1918 roku oddział został skie­ro­wa­ny do Rem­ber­to­wa na prze­szko­le­nie i utwo­rzo­no z niego 2 bate­rie arty­le­rii, które weszły w skład 8 Pułku Arty­le­rii Polo­wej. Bate­ria, do któ­rej był przy­dzie­lo­ny Wale­rian Śnia­dow­ski, w lutym 1919 roku zosta­ła wysła­na na front litew­sko-bia­ło­ru­ski. Na tym fron­cie spę­dził 8 miesięcy.
18 paź­dzier­ni­ka 1919 otrzy­mał urlop aka­de­mic­ki, po któ­rym ukoń­czył kurs dla ofi­ce­rów gospo­dar­czych przy D.O.S.W.

W kwiet­niu 1921 roku został zwol­nio­ny ze służ­by woj­sko­wej i prze­nie­sio­ny do rezer­wy. W następ­nych latach kil­ka­krot­nie prze­by­wał na kil­ku­ty­go­dnio­wych ćwi­cze­niach woj­sko­wych dla ofi­ce­rów rezer­wy, po któ­rych otrzy­my­wał bar­dzo pozy­tyw­ną ocenę zarów­no cech cha­rak­te­ru, jak i przy­dat­no­ści do peł­nie­nia okre­ślo­nych funk­cji w służ­bie wojskowej.

Od seme­stru zimo­we­go 1919/1920 do seme­stru let­nie­go 1921/1922 był stu­den­tem Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie i stu­dia ukoń­czył uzy­sku­jąc abso­lu­to­rium. Dla pogłę­bie­nia swo­jej wie­dzy huma­ni­stycz­nej w 1930 roku wyje­chał do Fran­cji, zapi­sał się na uni­wer­sy­tet w Gre­no­ble i przez semestr zimo­wy był słu­cha­czem wykła­dów z lite­ra­tu­ry francuskiej.

Pracę zawo­do­wą roz­po­czął w 1922 roku w War­szaw­skim Syn­dy­ka­cie Rol­ni­czym, a po roku został zatrud­nio­ny jako urzęd­nik eta­to­wy Pol­skiej Kra­jo­wej Kasy Pożycz­ko­wej. W następ­nych latach pra­co­wał jako urzęd­nik ban­ko­wy, zdo­by­wa­jąc doświad­cze­nie zawo­do­we. Od 1935 roku awan­so­wał na coraz wyż­sze sta­no­wi­ska w Banku Pol­skim, aż do powie­rze­nia mu z dniem 1 wrze­śnia 1938 roku peł­nie­nia obo­wiąz­ków Zastęp­cy Dyrek­to­ra Oddzia­łu Banku Pol­skie­go w Kiel­cach, dokąd prze­pro­wa­dził się razem z rodzi­ną. Na tym sta­no­wi­sku pra­co­wał do wybu­chu wojny.

16 stycz­nia 1932 roku odbył się jego ślub z Kon­stan­cją z domu Strzem­bosz, a 1 marca 1933 roku uro­dził się ich jedy­ny syn, Andrzej.

W końcu sierp­nia 1939 roku został zmo­bi­li­zo­wa­ny jako pod­ofi­cer rezer­wy. We wrze­śniu 1939 dostał się do nie­wo­li sowiec­kiej i został prze­wie­zio­ny do obozu w Sta­ro­biel­sku, a w kwiet­niu 1940 roku został zamor­do­wa­ny w Charkowie.

Mate­ria­ły prze­ka­zał syn, Andrzej Śniadowski