Smołka Józef

starszy posterunkowy

Uro­dził się 17 stycz­nia 1895 w Chro­ści­cach, syn Win­cen­te­go i Marii.

W Poli­cji Woje­wódz­twa Ślą­skie­go do 24 czerw­ca 1922. Na poste­run­ku w Radzion­ko­wie słu­żył do 14 sierp­nia 1923. Do 21 lipca 1926 słu­żył na poste­run­ku w Pawon­ko­wie, powiat lubliniecki.
Peł­nił służ­bę w komi­sa­ria­cie w Lubliń­cu. Od 1938 roku star­szy wywia­dow­ca w komi­sa­ria­cie Katowice-Zawodzie.

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Twe­rze, pocho­wa­ny w Miednoje.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach