Słania Paweł Grzegorz

podporucznik rezerwy, nauczyciel

Uro­dził się 24 maja 1912 roku w Pie­ka­rach Ślą­skich, syn Pio­tra i Agniesz­ki z Dyr­ga­łów. Rodzi­na liczy­ła dwa­na­ścio­ro dzie­ci: dzie­wię­ciu synów i trzy córki. Mimo trud­nych warun­ków, Paweł jako naj­star­szy z chłop­ców ukoń­czył gim­na­zjum, a następ­nie stu­dio­wał na Wydzia­le Filo­zo­ficz­nym Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. Po ukoń­cze­niu stu­diów został nauczy­cie­lem histo­rii w gimnazjum.

W 1934 roku ukoń­czył Dywi­zyj­ny Kurs Pod­cho­rą­żych Rezer­wy przy 73. Pułku Pie­cho­ty. Nale­żał do 75. Pułku Pie­cho­ty. Mia­no­wa­ny pod­po­rucz­ni­kiem rezer­wy 1 stycz­nia 1936.

Był kawa­le­rem, z narze­czo­ną Marią Lorc pla­no­wa­li ślub, w czym prze­szko­dzi­ła wojna. Jego narze­czo­na nie wyszła za mąż.

Ostat­nia wia­do­mość pocho­dzi­ła z listu z Koziel­ska z 22 listo­pa­da 1939. W tre­ści listu nic nie wska­zy­wa­ło, że będzie to ostat­nia wiadomość.
Paweł Sła­nia został zamor­do­wa­ny w Katyniu.

W 1985 roku pośmiert­nie odzna­czo­ny Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939 roku.
Decy­zją Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z 5 paź­dzier­ni­ka 2007 mia­no­wa­ny na sto­pień porucz­ni­ka Woj­ska Polskiego.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach