Skrzypczyk Władysław

przodownik Policji Państwowej

Uro­dził się 4 marca 1892 roku w Gra­bow­ni­cy, gm. Łopusz­no, syn Jaku­ba i Marianny.

Wykształ­ce­nie śred­nie. Pra­co­wał na poste­run­ku Poli­cji Pań­stwo­wej w Sarnach.

Po wkro­cze­niu wojsk sowiec­kich 17 wrze­śnia 1939 roku wraz z całą zało­gą poste­run­ku został aresz­to­wa­ny i osa­dzo­ny w obo­zie w Ostasz­ko­wie, skąd nade­szły dwie karty.

 

OSTASZKÓW
Lista NKWD nr 038/4 z 20 IV 1940 r.,
poz. 10

Infor­ma­cje podał syn, Tade­usz Skrzyp­czyk, zamiesz­ka­ły w Olsztynie