Skibiński Zdzisław Jan

posterunkowy Policji Państwowej

Uro­dził się 3 wrze­śnia 1913 w Pajęcz­nie, woj. Łódz­kie, syn Pio­tra i Fran­cisz­ki z domu Waniek. Był poli­cjan­tem w Łozi­nie koło Lwowa. Kawa­ler. Inter­no­wa­ny w Ostasz­ko­wie, stam­tąd przy­słał 3 listy. Pocho­wa­ny w Mied­no­je. Figu­ru­je na liście NKWD nr 037/4 z 20 kwiet­nia 1940, poz. 25 , nr akt 93.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach