Skąpski Bolesław

Bole­sław Skąp­ski, syn Bole­sła­wa i Jadwi­gi z Mar­ci­szew­skich, uro­dził się 11 lute­go 1905 roku w Rymanowie.
Pocho­dził z rodzi­ny gali­cyj­skiej, przy­wią­za­nej do wie­lo­na­ro­do­wej i wie­lo­kul­tu­ro­wej tra­dy­cji Austro-Węgier.
Jego pra­dzia­dek, Anto­ni, za domnie­ma­ny udział w powsta­niu kra­kow­skim 1846 roku był wię­zio­ny w twier­dzy na Špil­ber­ku (Brno); jego dzia­dek, Zyg­munt, wal­czył w powsta­niu stycz­nio­wym; ojciec, Bole­sław, był inży­nie­rem geodetą.

Znany w rodzi­nie i wśród przy­ja­ciół jako „Dzi­dek”, Bole­sław Skąp­ski miał czwo­ro rodzeństwa:

  • Zbi­gnie­wa (1903 – 1985),
  • Annę (po mężu Łabędz­ka, 1906 – 1983),
  • Zofię (po mężu Dyakow­ska, 1911 – 1980),
  • Zdzi­sła­wa (1919 – 1974).

Ukoń­czył kra­kow­skie II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. króla Jana III Sobie­skie­go (matu­ra z odzna­cze­niem, 1923).
Absol­went Wydzia­łu Prawa Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go (1928). Kolej­ne stop­nie karie­ry praw­ni­czej odby­wał m.in. w Łodzi i Płoc­ku. Pod­pro­ku­ra­tor Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie. Odzna­czo­ny Brą­zo­wym Meda­lem „Za dłu­go­let­nią służbę”.

Nigdy nie był w wojsku.

Jego żoną była Iza­bel­la Lar­de­mer (1909 – 1942), córka kra­kow­skie­go adwo­ka­ta, Adama.
20 listo­pa­da 1937 na świat przy­szedł jego syn, Andrzej (w życiu doro­słym uży­wał formy nazwi­ska Sariusz-Skąp­ski; zgi­nął w kata­stro­fie smo­leń­skiej 10 kwiet­nia 2010 roku, jako pre­zes Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich piel­grzy­mo­wał na grób swo­je­go ojca w 70. rocz­ni­cę Zbrod­ni Katyńskiej).

W sierp­niu 1939 roku Bole­sław Skąp­ski został odwo­ła­ny z urlo­pu do War­sza­wy. 3 wrze­śnia, wraz z inny­mi pra­cow­ni­ka­mi sądu i mini­ster­stwa spra­wie­dli­wo­ści, ewa­ku­owa­ny na wschód. Po wkro­cze­niu 17 wrze­śnia Armii Czer­wo­nej aresz­to­wa­ny i prze­trzy­my­wa­ny w Dub­nie. Praw­do­po­dob­nie był w obo­zie w Sta­ro­biel­sku, następ­nie tra­fił do Koziel­ska. Zamor­do­wa­ny w lesie katyńskim.
Ziden­ty­fi­ko­wa­ny pod­czas eks­hu­ma­cji prze­pro­wa­dza­nej przez hitle­row­ców wio­sną 1943 roku (AM 1914).

Mate­ria­ły ze zbio­rów syna, Andrze­ja Sariusz-Skąpskiego
prze­ka­za­ła wnucz­ka, Iza­bel­la Sariusz-Skąpska.