Siwecki Stanisław Wacław

porucznik rezerwy

Sta­ni­sław Wacław Siwec­ki uro­dził się 3 maja 1906 roku w War­sza­wie. Był synem Sta­ni­sła­wa i Leonii Wil­hel­mi­ny ze Ski­bów Siweckich.

W 1923 roku ukoń­czył gim­na­zjum im. Adama Mic­kie­wi­cza w War­sza­wie, a następ­nie wstą­pił na stu­dia na Wydzia­le Prawa Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, które ukoń­czył w 1927 roku. Apli­kan­tu­rę odbył we Wło­cław­ku. W roku 1934 był mia­no­wa­ny na sto­pień ppor. jako sędzia Sądu Grodz­kie­go pra­co­wał w latach 1936 – 1938 w Radzy­mi­nie, a następ­nie roz­po­czął pracę jako adwo­kat we Włocławku.

W roku 1938 poślu­bił Jani­nę Łoj­ku­ciów­ną, stu­dent­kę Wydzia­łu Che­mii na Uni­wer­sy­te­cie Warszawskim.

W końcu lipca 1939 został powo­ła­ny na ćwi­cze­nia ofi­cer­skie do Grod­na. Miał sto­pień porucz­ni­ka rezer­wy. Przy­dzie­lo­no go do 76. pułku pie­cho­ty, w któ­rym odby­wał ćwi­cze­nia jako dowód­ca plutonu.

Po 17 wrze­śnia 1939 został wzię­ty do nie­wo­li sowiec­kiej i osa­dzo­ny w obo­zie w Sta­ro­biel­sku. Ze Sta­ro­biel­ska przy­szła od niego do żony Jani­ny karta pocz­to­wa z datą 30 listo­pa­da 1939, a następ­nie list z datą 10 lute­go 1940 i karta pocz­to­wa z 8 marca 1940 roku.

Na liście jeń­ców Sta­ro­biel­ska Sta­ni­sław Siwec­ki figu­ru­je pod nume­rem 3106. Wio­sną 1940 roku został zamor­do­wa­ny w Charkowie.

Jest odzna­czo­ny pośmiert­nie Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939 r. (Lon­dyn 1985).
W 2001 roku Naczel­na Rada Adwo­kac­ka przy­zna­ła mu pośmiert­nie odzna­kę „Adwo­ka­tu­ra Zasłużonym”.
9 listo­pa­da 2007 roku porucz­nik Sta­ni­sław Wacław Siwec­ki został pośmiert­nie awan­so­wa­ny na sto­pień kapitana.

Jego córka Maria Agniesz­ka przy­szła na świat 20 kwiet­nia 1940 roku. Ukoń­czy­ła stu­dia na Wydzia­le Bio­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, uzy­ska­ła dok­to­rat i pra­co­wa­ła w Insty­tu­cie Bio­che­mii i Bio­fi­zy­ki PAN do 2010 roku.
Żona Jani­na Siwec­ka po woj­nie ukoń­czy­ła stu­dia na Wydzia­le Che­mii na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim i pra­co­wa­ła w Insty­tu­cie Tel-Radio­tech­nicz­nym do eme­ry­tu­ry w roku 1981. Zmar­ła w 1990 roku.

 

Źró­dła:
Char­ków. Księ­ga Cmen­tar­na Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go, War­sza­wa 2003, s. 485
Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż Zarząd Głów­ny Biuro Poszu­ki­wań Nr. B. Inf.12941/Z,
„Pale­stra” 2002, nr 1/2

Mate­ria­ły prze­sła­ła córka, Maria Agniesz­ka Siwecka