Sikora Paweł

starszy posterunkowy Policji Województwa Śląskiego

Uro­dził się 29 czerw­ca 1882 w Tar­now­skich Górach, syn Fran­cisz­ka i Joan­ny z Jergasów.

W pol­skich orga­ni­za­cjach nie­pod­le­gło­ścio­wych od 8 marca 1921; od 5 maja do 5 sierp­nia 1921 w Żan­dar­me­rii Gór­ne­go Ślą­ska w dzia­ła­niach polo­wych. Od 7 paź­dzier­ni­ka 1921 do 17 stycz­nia 1922 na kur­sie żan­dar­me­rii kra­jo­wej Ślą­ska Cieszyńskiego.

W Poli­cji Woje­wódz­twa Ślą­skie­go od 4 lipca 1922 z przy­dzia­łem na poste­ru­nek w Tar­now­skich Górach. Od 2 marca 1928 peł­nił służ­bę w komi­sa­ria­cie w Sie­mia­no­wi­cach Ślą­skich, powiat kato­wic­ki. Od 2 marca 1929 słu­żył w komi­sa­ria­cie w Tar­now­skich Górach. Od 16 kwiet­nia 1932 do wrze­śnia 1939 peł­nił funk­cję star­sze­go poste­run­ko­we­go w Kale­tach, powiat lubliniecki.

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Twe­rze, pocho­wa­ny w Miednoje.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach