Seweryn Kazimierz

podporucznik rezerwy

Uro­dził się 1 paź­dzier­ni­ka 1908 w Cho­bę­dzy (woje­wódz­two kie­lec­kie) w rodzi­nie Teo­fi­la i Marian­ny z Szopów.

Stu­dia han­dlo­we odbył w latach 1929 – 1933 w Wyż­szej Szko­le Han­dlo­wej w Poznaniu.
Do pracy wyje­chał na Kresy. Pra­co­wał w Komu­nal­nej Kasie Oszczęd­no­ści w Rów­nym, gdzie poznał swą żonę Wła­dy­sła­wę Bie­guń­ską (wdowę z córką Hen­ry­ką). Oże­nił się w 1936 roku.

Pod­po­rucz­ni­kiem mia­no­wa­ny ze star­szeń­stwa 1 stycz­nia 1933 roku. Przy­dzie­lo­ny do 70 Pułku Pie­cho­ty. W maju 1935 roku został prze­nie­sio­ny do 44 Pułku Pie­cho­ty w Rów­nym. W paź­dzier­ni­ku 1936 roku odko­men­de­ro­wa­ny na kurs Ofi­ce­rów Płat­ni­ków Skład­ni­cy Mate­ria­łu Inten­denc­kie­go w Pozna­niu. Ukoń­czył go z wyni­kiem dobrym i opi­nią, że nada­je się na płat­ni­ka Pułku w cza­sie wojny. W trak­cie kursu zdo­był Pań­stwo­wą Odzna­kę Sportową.

W 1939 roku został zmo­bi­li­zo­wa­ny do 44 Pułku Pie­cho­ty. Nie wia­do­mo jakie były jego losy w cza­sie kam­pa­nii wrze­śnio­wej, ani w jakich oko­licz­no­ściach dostał się do niewoli.

W domu zacho­wa­ły się 4 listy z obozu w Koziel­sku : 3.12.1939 , 19.02.1940, 4.03.1940 (pierw­szy list jest w Izbie Pamię­ci u Ojców Redemp­to­ry­stów we Wro­cła­wiu. Zaczy­nał się: Jestem na tere­nie Rosji Sowieckiej …..

W 1943 roku pod­czas eks­hu­ma­cji zbio­ro­wych mogił w lesie katyń­skim zwło­ki Kazi­mie­rza Sewe­ry­na zosta­ły ziden­ty­fi­ko­wa­ne i zare­je­stro­wa­ne PCK (AM) 03325.
Matkę moją depor­to­wa­no w kwiet­niu 1940 roku do okrę­gu sie­wie­ro — kazach­stań­skie­go. W 1942 wyje­cha­ła armia gen. Ander­sa. Zmar­ła w 2009 roku w Londynie.
Ja, Maria Sewe­ryn z przy­rod­nią sio­strą, Hen­ry­ką Bie­guń­ską-Sło­ciak miesz­ka­ły­śmy w Pol­sce. Hen­ry­ka zmar­ła w 2021 roku.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła córka, Mary­la Seweryn