Serednicki Michał Józef

porucznik piechoty rezerwy

Uro­dził się 31 paź­dzier­ni­ka 1897 roku w Sano­ku, syn Ambro­że­go i Zofii z Brunów.

Absol­went semi­na­rium nauczy­ciel­skie­go oraz austriac­kiej szko­ły oficerskiej.
Pod­czas I wojny świa­to­wej wal­czył w sze­re­gach armii austriac­kiej. Od 10 listo­pa­da do 31 listo­pa­da 1918 roku słu­żył w Mili­cji Miej­skiej w Kętach. W Woj­sku Pol­skim ochot­ni­czo od 1 grud­nia 1918 do 17 grud­nia 1920. Na fron­cie bol­sze­wic­kim od marca 1920 do 14 wrze­śnia 1920. Pod­czas dzia­łań wojen­nych został ranny. Mia­no­wa­ny na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka ze star­szeń­stwem z dnia 1 lipca 1925. Na sto­pień porucz­ni­ka mia­no­wa­ny 19 marca 1939. Przy­dzie­lo­ny do Powia­to­wej Komen­dy Uzu­peł­nień w Ostrow­cu oraz do 2 Pułku Pie­cho­ty Legio­nu Nauczy­ciel­skie­go. W sierp­niu 1939 roku został zmo­bi­li­zo­wa­ny do Woj­ska Polskiego.

Do 1939 roku miesz­kał w Ćmie­lo­wie, peł­niąc obo­wiąz­ki kie­row­ni­ka tam­tej­szej szko­ły (infor­ma­cja od wnucz­ki brata Micha­ła Sered­nic­kie­go; wszyst­kie doku­men­ty doku­men­ty szkol­ne sprzed II wojny świa­to­wej ule­gły zniszczeniu).

W 1939 roku dostał się do sowiec­kiej nie­wo­li. Wię­zień obozu w Ostasz­ko­wie. Jego nazwi­sko figu­ru­je na liście wywo­zo­wej NKWD L.050/3 (94), pozy­cja nr 4884.

Z ostasz­kow­skie­go obozu prze­wie­zio­ny do Kali­ni­na (obec­nie Twer) i tam zamor­do­wa­ny. Zwło­ki prze­wie­zio­no i zako­pa­no w dołach śmier­ci w Miednoje.

W dniu 9 listo­pa­da 2007 pre­zy­dent RP Lech Kaczyńś­ki awan­so­wał porucz­ni­ka Micha­ła Sered­nic­kie­go na sto­pień kapi­ta­na Woj­ska Polskiego.

Szko­ła w Trep­czy posa­dzi­ła dąb pamię­ci w ramach akcji: Katyń – oca­lić od zapo­mnie­nia.

Mate­ria­ły prze­ka­zał pra­wnuk brata Micha­ła Sered­nic­kie­go, Prze­my­sław Serednicki