Serafin Franciszek

posterunkowy Policji Państwowej

Uro­dził się 3 grud­nia 1890 roku w Sta­si­nie, powiat Janów Lubel­ski, jako syn Anto­nie­go i Roza­lii z domu Ludwin.

W poli­cji od 1 marca 1920 roku. Począt­ko­wo służ­bę peł­nił w woje­wódz­twie. lubel­skim (powiat janow­ski); od 1922 roku w woje­wódz­twie pole­skim, następ­nie w woje­wódz­twie wołyń­skim na poste­run­ku w Zała­wiu, powiat sarneński.
We wrze­śniu 1939 roku prze­szedł na poste­ru­nek poli­cji w Sarnach.

Odzna­czo­ny Brą­zo­wym Meda­lem za Dłu­go­let­nią Służbę.

17 wrze­śnia 1939 roku aresz­to­wa­ny na poste­run­ku poli­cji w Sar­nach przez NKWD i osa­dzo­ny w obo­zie dla jeń­ców wojen­nych w Ostaszkowie.

Zamor­do­wa­ny w Twe­rze wio­sną 1940 roku i pogrze­ba­ny na cmen­ta­rzu we wsi Mied­no­je. Znaj­du­je się na Ostasz­kow­skiej Liście Trans­por­to­wej NKWD nr 051/1 z 27 kwiet­nia 1940 pod pozy­cją 28.

Decy­zją pre­zy­den­ta Lecha Kaczyń­skie­go w listo­pa­dzie 2007 roku mia­no­wa­ny na sto­pień aspi­ran­ta Poli­cji Państwowej.

W war­szaw­skiej kate­drze Polo­wej Woj­ska Pol­skie­go, w kapli­cy katyń­skiej znaj­du­je się poświę­co­na mu tabli­ca epi­ta­fij­na nr 13301.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła wnucz­ka, Jolan­ta Nałęcz