Ściślewski Kazimierz Marceli

porucznik rezerwy

Kazi­mierz Mar­ce­li Ści­ślew­ski uro­dził się w 1905 w Dąbro­wi­cach (powiat Kut­now­ski) jako syn Mar­ce­le­go i Felik­sy z domu Zaręba.

Wsku­tek wcze­snej śmier­ci swo­ich rodzi­ców już jako nasto­la­tek był zmu­szo­ny do pracy zarob­ko­wej, ale dzię­ki wytrwa­ło­ści i ambi­cji zdo­łał ukoń­czyć Gim­na­zjum Pań­stwo­we im. Króla Zyg­mun­ta Augu­sta w Bia­łym­sto­ku, a także zdać matu­rę. War­szaw­ski wydział wete­ry­na­ryj­ny ukoń­czył 31 stycz­nia 1938 i pod­jął pracę w Wydzia­le Wete­ry­na­ryj­nym War­szaw­skie­go Urzę­du Wojewódzkiego. 

22 paź­dzier­ni­ka 1938 roku zawarł zwią­zek mał­żeń­ski z Hele­ną Kaliszek.

Tuż przed wybu­chem wojny w ramach powszech­nej mobi­li­za­cji 24 – 26 sierp­nia 1939 zgło­sił się do swo­jej jed­nost­ki macie­rzy­stej 6 pal (pułk arty­le­rii lek­kiej) w Kra­ko­wie, który wcho­dził w skład 6 DP (Dywi­zji Pie­cho­ty). Szlak bojo­wy 6 Dywi­zji koń­czył się 20 wrze­śnia w rejo­nie Rawy Ruskiej, gdzie praw­do­po­dob­nie dostał się do nie­wo­li sowieckiej.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła córka, Urszu­la Gawor, ilu­stra­cje opra­co­wał wnuk, Jerzy Gawor.