Ściesiński Kazimierz

Podporucznik rezerwy

Uro­dzo­ny 20 lipca 1895 w Wągrow­cu, syn Fran­cisz­ka i Józe­fy z Lesińskich.

Absol­went Wydzia­łu Lekar­skie­go UJ (1923), asy­stent na tym uni­wer­sy­te­cie. W 1920 słu­żył w szpi­ta­lu polowym.

Ppor. mia­no­wa­ny od 1 VII 1925, przy­dzie­lo­ny do kadry 5 szp. okr. W l. 1932 – 1939 ordy­na­tor w Szpi­ta­lu Miej­skim w Łodzi.

Żona­ty z Rafa­elą Arci­now­ską, miał córkę Annę.

Notka bio­gra­ficz­na za: Katyń: Księ­ga Cmen­tar­na Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go, War­sza­wa 2000.