Schimsheimer Wilhelm Stefan

podporucznik piechoty, rezerwista

Uro­dził się 24 wrze­śnia 1901 roku w Kra­ko­wie, syn Jana i Hele­ny z domu Kru­dow­ska. Wykształ­ce­nie nie­peł­ne wyż­sze. Był kie­row­ni­kiem szko­ły w Rokit­nie Szla­chec­kim koło Zawier­cia. Skoń­czył szko­łę ofi­cer­ską w Bie­dru­sku. Brał udział w wal­kach o Lwów w 1918 roku i w woj­nie bol­sze­wic­kiej w 1920 roku. Ostat­ni przy­dział woj­sko­wy: 75 pp Cho­rzów. Do nie­wo­li sowiec­kiej dostał się w oko­li­cy Rów­ne­go. Został prze­wie­zio­ny do Koziel­ska, skąd żona dosta­ła list z ostat­nich dni grud­nia 1939. List, który wysła­ła na adres obozu w Koziel­sku, wró­cił z adno­ta­cją „adre­sat wyje­chał”. Figu­ru­je na koziel­skiej liście NKWD nr 036/4 z 16 kwiet­nia 1940 roku, poz. 2, nr arch. 547. AM poz. 342. Żona – Elż­bie­ta Solec­ka zmar­ła w 1992 roku. Mieli dwie córki i syna. Córka Zofia miesz­ka­ła w Gli­wi­cach, zmar­ła w 2018 roku.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach