Sanecki Józef

przodownik Policji Państwowej

Uro­dził się 9 marca 1900 roku, syn Jana i Apolonii.

Wykształ­ce­nie śred­nie. Pra­co­wał na poste­run­ku Poli­cji Pań­stwo­wej w Kar­si­nie, powiat Choj­ni­ce, gdzie peł­nił funk­cję komen­dan­ta posterunku.
Został zatrzy­ma­ny w oko­li­cach Rów­ne­go i osa­dzo­ny w obo­zie w Ostasz­ko­wie. Rodzi­na otrzy­ma­ła wia­do­mość o jego poby­cie w Ostasz­ko­wie od kole­gi w grud­niu 1939 roku.

 

OSTASZKÓW
Lista NKWD z 1 IV 1940 r.,
poz. 24

Infor­ma­cje poda­ła córka, Irena Kosma­la, zamiesz­ka­ła w Ostródzie