Rufert Adolf

przodownik Policji Województwa Śląskiego

Uro­dził się 10 paź­dzier­ni­ka 1895 w Czer­wień­czy­cach, syn Fran­cisz­ka i Genowefy.

W Poli­cji Woje­wódz­twa Ślą­skie­go od 27 czerw­ca 1922, z przy­dzia­łem na poste­ru­nek w Szar­le­ju, powiat świę­to­chło­wic­ki. Służ­bę peł­nił na poste­run­ku w Mia­stecz­ku Ślą­skim, powiat tarnogórski.

Odzna­cze­nia: Krzyż na Ślą­ską Wstę­gę Walecz­no­ści i Zasłu­gi, Medal Pamiąt­ko­wy za wojnę 1918 – 1921, Medal Dzie­się­cio­le­cia Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści, Mie­cze Hellerowskie.

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Twe­rze, pocho­wa­ny w Miednoje.

Odzna­czo­ny pośmiert­ne Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939. Mia­no­wa­ny pośmiert­nie na sto­pień aspi­ran­ta policji.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach