Różański Józef

podporucznik

Ppor. rez. Józef Różań­ski, syn Walen­te­go i Józe­fy, uro­dził się 21 stycz­nia 1912 w miej­sco­wo­ści Omule, pow. Nowe Miasto.

Ukoń­czył SPR­Piech. Pod­po­rucz­ni­kiem mia­no­wa­ny od 1 stycz­nia 1937, przy­dzie­lo­ny do 67 pp.

Nauczy­ciel w Lipinkach.

Żona­ty, miał syna Zdzisława.

 

Nota na pod­sta­wie Księ­gi Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go w Katyniu

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Toruniu