Rogowski Józef

porucznik rezerwy

Józef Rogow­ski, syn Jana i Marian­ny z Pie­ku­tów. Uro­dził się 27 marca 1911 roku w Lubi­cho­wie, powiat Sta­ro­gard Gdań­ski. Ukoń­czył semi­na­rium nauczy­ciel­skie w Wej­he­ro­wie. Był nauczy­cie­lem; stu­dio­wał w Pań­stwo­wym Insty­tu­cie Robót Ręcz­nych (PIRR). W dru­giej poło­wie lat trzy­dzie­stych miesz­kał i pra­co­wał w Brań­sku pow. Bielsk Pod­la­ski, woj. bia­ło­stoc­kie, a następ­nie w Toł­wi­nie, gmina Siemiatycze.

2 lute­go 1939 roku oże­nił się z Marią Musiał, rów­nież nauczy­ciel­ką tej szko­ły. Absol­went dywi­zyj­ne­go kursu pod­cho­rą­żych rezer­wy w 65 pp. (1934); następ­nie prze­nie­sio­ny do 66 Kaszub­skie­go pp., gdzie otrzy­mał nomi­na­cję na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka rezerwy.

W 1939 roku zmo­bi­li­zo­wa­ny do 34 pp. W sowiec­kiej nie­wo­li począt­ko­wo w obo­zie w Sta­ro­biel­sku, a następ­nie Koziel­sku. Zamor­do­wa­ny w Katy­niu. Nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­ny. Lista wywo­zo­wa 032/2, z 14 marca 1940 roku, poz. 90., tecz­ka per­so­nal­na 219.

Żona Maria, w ostat­nim mie­sią­cu ciąży, aresz­to­wa­na przez NKWD 13 kwiet­nia 1940 roku, zosta­ła wywie­zio­na do Pół­noc­ne­go Kazach­sta­nu (rejon Pie­tro­paw­łow­ska), gdzie w maju 1940 roku przy­szła na świat córka Józe­fa – Zofia. Maria i Zofia Rogow­skie powró­ci­ły do kraju w czerw­cu 1946 roku dzię­ki usil­nym sta­ra­niom rodziny.

Kore­spon­den­cja z Koziel­ska, jak i cała doku­men­ta­cja rodzin­na zosta­ła zare­kwi­ro­wa­na w cza­sie aresz­to­wa­nia żony Marii. Jedy­ną oca­la­łą pamiąt­ką po Józe­fie Rogow­skim jest gryps ze Sta­ro­biel­ska adre­so­wa­ny do teściów zamiesz­ka­łych na Kie­lec­czyź­nie, prze­my­co­ny przez zbie­głe­go podkomendnego.

Mate­ria­ły prze­ka­zał wnuk, Piotr Rogowski