Reinke Franciszek

starszy przodownik Straży Granicznej

Uro­dzo­ny 23 sierp­nia 1896 w Pau­li­nie, gm. Kcy­nia, pow. Szu­bin. Syn Andrze­ja i Pau­li­ny z domu Losse. 

Do 1928 peł­nił zawo­do­wo służ­bę woj­sko­wą i doszedł do stop­nia st. sier­żan­ta. Potem wstą­pił do Stra­ży Gra­nicz­nej w stop­niu st. przo­dow­ni­ka. W Komen­dzie Okrę­gu SG w Byd­gosz­czy był rusznikarzem. 

Na począt­ku wrze­śnia 1939 roku wraz ze współ­pra­cow­ni­ka­mi został ewa­ku­owa­ny do Rawy Ruskiej. Nie­opo­dal w miej­sco­wo­ści Woro­chy k. Tar­czy­na w woj. łuc­kim w taki sam spo­sób zna­la­zły się rodzi­ny byd­go­skich straż­ni­ków gra­nicz­nych. Po wkro­cze­niu Armii Czer­wo­nej na te tere­ny pogra­nicz­ni­cy, czu­jąc się zwol­nie­ni z przy­się­gi, dotar­li do swych najbliższych.

W dniu 30 wrze­śnia w Woro­chach zja­wi­ło się NKWD i aresz­to­wa­ło wszyst­kich męż­czyzn. Wkrót­ce zna­leź­li się oni w obo­zie jeniec­kim w Ostasz­ko­wie. Fran­ci­szek Rein­ke wraz z inny­mi więź­nia­mi obozu został w kwiet­niu 1940 roz­strze­la­ny w sie­dzi­bie NKWD w Kali­ni­nie (Twer) – lista nr 051/2.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła córka, Irena Kra­siń­ska z domu Reinke.