Ręczajski Wacław

lekarz

Uro­dzo­ny 14 sierp­nia 1890 w Chro­ści­cach, pow. Mińsk Mazo­wiec­ki, syn Józe­fa i Marian­ny z Szy­moń­skich. Był czwar­tym dziec­kiem z dzie­się­cior­ga rodzeństwa.
Star­szy brat, Anto­ni, był księ­dzem, stu­dio­wał w Kiel­cach, Leu­ven, Fry­bur­gu i Rzy­mie. Był pro­bosz­czem w Przed­bo­rzu, a póź­niej w Koń­skich. Począt­ko­wo Wacław za namo­wą brata uczył się w semi­na­rium, ale jed­nak nie chciał zostać księdzem.

Stu­dio­wał medy­cy­nę na Uni­wer­sy­te­cie w Kaza­niu. Dyplom uzy­skał w 1917 roku.

Wia­do­mo, że miesz­kał w Kra­ko­wie, a potem w War­sza­wie pra­co­wał w szpi­ta­lu św. Łaza­rza, gdzie dyrek­to­rem był jego póź­niej­szy teść, Mie­czy­sław Matusz­kie­wicz. Wia­do­mo też, że już w 1925 roku miesz­kał przy ul. Kruczej.

Ślub z Hali­ną Matusz­kie­wicz odbył się 15 paź­dzier­ni­ka 1927 w koście­le Św. Alek­san­dra. Mieli dwój­kę dzieci:

  • * Boh­da­na (1928 – 1968), lekarz pedia­tra, żona Wanda z Cytlin­gów, zoo­tech­nik, córka Anna Ręczaj­ska (ur. 1956), mgr fizjoterapeuta,
  • * Blan­kę (1931 – 2020), ślub z Andrze­jem Jure­wi­czem, dr che­mii (1935 – 2004), w 1960 w koście­le św. Alek­san­dra, córka Moni­ka Jure­wicz (ur. 1962), mgr sztuki.

Wacław Ręczaj­ski pra­co­wał na kolei, w szpi­ta­lu i wie­czo­ra­mi przyj­mo­wał pacjen­tów w domu (Kru­cza 47H). Był internistą.

Moja Mama Blan­ka pamię­ta­ła, że był bar­dzo przy­stoj­ny, ele­ganc­ki i lubia­ny przez pacjen­tów, któ­rzy w cza­sie oku­pa­cji przy­cho­dzi­li dowia­dy­wać się o niego. Leczył ludzi zamoż­nych, zna­nych i wpły­wo­wych, ale rów­nież arty­stów, mię­dzy inny­mi Wit­ka­ce­go, który nie pła­cił za wizy­ty, tylko odwdzię­czał się, malu­jąc rodzi­nie por­tre­ty. Mama pamię­ta­ła, że ryso­wał por­tret jej, jej bratu i Mamie. Obra­zy zagi­nę­ły po Powsta­niu Warszawskim.

Wacław Ręczaj­ski zgi­nął w Char­ko­wie (nr listy wywo­zo­wej 367‑2841).

Mate­ria­ły prze­sła­ła wnucz­ka, Moni­ka Jurewicz