Rduch Franciszek

podporucznik piechoty, rezerwista

Uro­dził się 15 paź­dzier­ni­ka 1909 roku w Świer­kla­nach Dol­nych, syn Wik­to­ra i Fran­cisz­ki z domu Bła­nik. Wykształ­ce­nie śred­nie. Do wybu­chu wojny był nauczy­cie­lem w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Popie­le­wie. Ostat­ni przy­dział woj­sko­wy: 4 p.s. podh. Cie­szyn. Do nie­wo­li sowiec­kiej wzię­ty został w nie­zna­nych oko­licz­no­ściach i inter­no­wa­ny w Koziel­sku, skąd żona otrzy­ma­ła jeden list z dnia 27 listo­pa­da 1939 roku oraz drugi z 8 stycz­nia 1940 roku w języ­ku rosyj­skim. Figu­ru­je na koziel­skiej liście NKWD nr 032/2 z 14 kwiet­nia 1940 roku, poz. 77, nr arch. 499, AM poz. 3227. Żona Elż­bie­ta zmar­ła w 1995 roku, syn Sta­ni­sław miesz­ka w Rybniku.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach