Ralski Edward

Porucznik kawalerii rezerwy

Uro­dzo­ny 1 lipca 1901w Osie­cza­nach, pow. myśle­nic­kim. WWP od 1918. Uczest­nik wojny 1920 w sze­re­gach 8 p. uł. Od 1920 w rezer­wie. Ukoń­czył wydział Filo­zo­ficz­ny Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go (1925) i SPR­Kaw. (1926). Mia­no­wa­ny ppor. ze starsz. 1 VII 1925. Ćwi­cze­nia rezer­wy odby­wał w 8 p. uł. W 1939 w OZ Kra­kow­skiej BKaw. Bio­log, pro­fe­sor dr Wydzia­łu Rol­ni­czo-Leśne­go Uni­wer­sy­te­tu Poznań­skie­go; taternik.

Notka bio­gra­ficz­na za: Char­ków: Księ­ga Cmen­tar­na Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go, War­sza­wa 2003.